کتابداران

 

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل

ایرج بختیاریان

 مسئول بخش مواد امانی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

i.bakhtiarian@razi.ac.ir 

 

فرهاد صالحی 

كتابدار بخش مواد امانی

کارشناسی  علم اطلاعات و دانش شناسی

 

مریم مجیر لیلانی

كتابدار بخش مواد امانی

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

m.mojirlilani@razi.ac.ir

پریوش کرانیان

 

مسئول بخش مرجع،پایان نامه ها و

طرح های پژوهشی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی


معصومه مرادی

مسئول بخش مرکز اسناد توسعه و کرمانشاه شناسی

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

ma.moradi@razi.ac.ir

طاهره کرمی

مسئول بخش فهرست نویسی و

کتابخانه دیجیتال کتابخانه های دانشگاه

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

t.karami@razi.ac.ir

افسانه نادری

كتابدار بخش فهرست نویسی و

کتابخانه دیجیتال

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

a.naderi@razi.ac.ir

مینو قبادی

كتابدار بخش فهرست نویسی و

کتابخانه دیجیتال کتابخانه های اقماری

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

m.ghobadi@razi.ac.ir

نازیلا ابراهیمی

كتابداربخش فهرست نویسی و

کتابخانه دیجیتال

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ebrahimi_nazila@razi.ac.ir

 فرشته غلامی رضا    
مسئول اطلاع رسانی،آموزش و خدمات فناوري اطلاعات كتابخانه هاي دانشگاه رازي
 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات  gholamireza@razi.ac.ir
تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.