بخش علم سنجی

علم سنجی 

   علم سنجی دانش اندازه گیری علم تعریف شده است که با بررسی و کشف نظام و ساختار یک حوزه علمی به روش کمی، دستاوردهای یک قلمرو فکری را معین کرده و حتی خطوط احتمالی برای پیشرفتهای بعدی را پیش بینی می کند. علم سنجی سعی دارد با استفاده از داده های کمی مربوط به تولید، توزیع و استفاده از متون علمی، علم و پژوهش علمی را توصیف و ویژگیهای آن را مشخص کند.

 • مهم‌ترین وظایف بخش علم سنجی عبارتنداز:
 • بررسی علم سنجي توليدات علمي دانشگاه جهت شناخت عوامل موثر بر آن و مقايسه با ديگر دانشگاه
 • تعريف درصد تاثير براي اساتيد و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد برتر به صورت فصلی
 • بررسي شاخص دانشگاه و شناسايي مقالاتي كه افزايش تعداد ارجاعات به آنها منجر به افزايش دانشگاه خواهد شد
 • بررسي و اطلاع رساني در خصوص تنوع در آدرس دهي مقالات و نظارت بر آدرس استاندارد در توليدات علمي دانشگاه
 • شناسايي و معرفي مقالات پر ارجاع دانشگاه و مطالعه و معرفي عوامل موثر بر ارجاع زياد به مقالات
 • ارائه مشاوره در خصوص شاخص هاي ارزيابي مجلات به محققان و اساتيدي كه قصد چاپ مقاله دارند
 • اطلاع رسانی در خصوص پيشرفت هاي دانشگاه رازی بر اساس شاخص علم سنجی
 • تعريف درصد تاثير براي اساتيد و محققان شاغل در دانشگاه و اعلام افراد برتر به صورت ماهانه
 • بررسي  شاخص h دانشگاه و مقایسه آن با سایر دانشگاه های داخلی و خارحی
 • بررسي و اطلاع رساني در خصوص  استاندارد در توليدات علمي
 • اطلاع رساني در خصوص مجلات ايراني كه به تازگي در پايگاه و ارائه مشاوره در خصوص شاخص
 • بررسي مداوم مجلات علمي دانشگاه بر اساس معيارهاي علم اطلاع رساني
 • اارزیابی و آسیب شناسی آیین نامه های ارتقای علمی
 • مطالعه شناخت رقبای دانشگاه رازی در تولید علم
 • مطالعه و راهکار تقویت رتبه دانشگاه
 • مصور سازی  و ترسیم نقشه دانش دانشگاه
 • مطالعه و شناخت همکاری  و هم نویسندگی پژوهشگران دانشگاه
 • نقش شبکه های اجتماعی هم نویسندگی در تولید کیفی و کمی علم
 • مطالعه و نیاز سنجی پایگاه های اطلاعاتی
 • مطالعه نیازهای اطلاعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان
 • مطالعه همکاری های بومی دانشگاه رازی  صنعت  و دانشگاه  و غیره
 • مطالعه و آسیب شناسی شیوه های ه اعطای پژوهانه
 • نیاز سنجی  اطلاعاتی جامعه دانشگاهی
 • ارزیابی مجموعه کتابخانه های دانشگاه رازی با روش های کتابسنجی

 

 

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.