بخش امور اداری

امور اداری 

کلیه امور مربوط به پرسنل کتابخانه و مسایل مربوط به سالنهای مطالعه و کمد های دانشجویی و کلیه کارهای اداری و نامه نگاری های رسمی توسط این بخش انجام می شود.

مهمترین وظایف این بخش عبارتنداز:

1- موارد مختلف امور دفتر ریاست کتابخانه مرکزی شامل: ارسال و دریافت نامه های جاری و جوابگویی تماس های تلفنی و مراجعان حضوری

2- موارد امور جاری کتابخانه شامل: تنظیم صورتجلسات، رسیدگی به امور سالنهای مطالعه، کمدهای دانشجویی و نیازمندیهای جاری بخشهای مختلف کتابخانه 

3-انجام هماهنگی و سایر کارهای مربوط به اجرای کارگاه های آموزشی و ثبت نام مراجعان

4- انجام کلیه کارهای اداری مالی مربوط به خریدهای کتابخانه از جمله خرید کتاب و منابع اطلاعاتی و سایر اقلام مصرفی و همچنین پیگیری و دریافت از انبار

5- هماهنگی و نظارت بر نظافت و پاکیزگی بخشهای مختلف کتابخانه و نظارت مستقیم بر کار نیروهای خدماتی

6- انجام کلیه کارهای مالی مربوط به سفارشات کتاب از جمله: چک فاکتورهای دریافتی با موجودی کتابها، چک کتب و فاکتورهای دریافتی مربوط به منابع سفارشی کتابخانه های اقماری

  

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.