فرهاد صالحي

 

كتابدار بخش مواد امانی

کارشناسی  علم اطلاعات و دانش شناسی

 پريوش كرانيان

 
 

مسئول بخش مرکز اسناد توسعه و کرمانشاه شناسی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

 


طاهره كرمي

 

مسئول بخش فهرست نویسی و کتابخانه دیجیتال  دانشگاه

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

t.karami@razi.ac.ir

 


فهرست