فرهاد صالحي

 

كتابدار بخش مواد امانی

کارشناسی  علم اطلاعات و دانش شناسی

 پريوش كرانيان

 
 

مسئول بخش مرجع،پایان نامه ها و

طرح های پژوهشی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
طاهره كرمي

 

مسئول بخش فهرست نویسی و

کتابخانه دیجیتال کتابخانه های دانشگاه

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

t.karami@razi.ac.ir

 


مينو قبادي

 

كتابدار بخش فهرست نویسی و

کتابخانه دیجیتال کتابخانه های اقماری

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

m.ghobadi@razi.ac.ir

 


فرشته غلامي رضا

 
مسئول اطلاع رسانی،آموزش و خدمات فناوري اطلاعات كتابخانه هاي دانشگاه رازي
 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات gholamireza@razi.ac.ir


فهرست