1)

كسب رتبه نخست در استفاده از همانندجو پارسا

بنا به گزارش پژوهشگاه علوم و فناوري اطلاعات ايران (ايرانداك) و بر اساس داده هاي سامانه همانندجو دانشگاه رازي در سال تحصيلي 1398-99  حائز رتبه نخست در استفاده از همانندجو پارسا در ميان دانشگاه هاي منطقه 5 كشور شده است.

 1399/11/25
فهرست