2)

مطالعه مشخصه سازي هاي جبري براي خانواده هاي حلال كسري

پديدآور: سميه احمدي
ناشر:
سال نشر: 98/99
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
3)

طبقه بندي بسته ها با فيلدهاي متعدد مبتني بر شباهت قانون ها در شبكه هاي نرم افزارمحور

پديدآور: حامد عليمحمدي
ناشر:
سال نشر: 99/1400
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
4)

جامع مديريت، توسعه و توليد نيروي برق حرارتي

پديدآور: بهميي، سرور
ناشر: تهران: اميدان
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
5)

خودشيفته اي كه مي شناسي

پديدآور: بورگو، يوزف
ناشر: تهران: نشر كرگدن
سال نشر: 1399
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
6)

روانشناسي كودكان و نوجوانان استثنائي

پديدآور: ميلاني فر، بهروز
ناشر: تهران: قومس
سال نشر: 1386
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
7)

نظريه هاي شخصيت

پديدآور: فيست، جس
ناشر: تهران: روان
سال نشر: 1393
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
8)

تحول و آسيب شناسي دلبستگي از كودكي تا نوجواني

پديدآور: خانجاني، زينب
ناشر: تبريز: فروزش
سال نشر: 1384
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
9)

هويت جمعي در شناسايي مصاديق فرهنگ

پديدآور: ستاري، جلال
ناشر: تهران: مركز
سال نشر: 1389
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
10)

آسيب شناسي رواني: ديدگاههاي باليني درباره اختلالهاي رواني براساس DSM - IV - TR

پديدآور: هالگين، ريچارد پي
ناشر: تهران: روان
سال نشر: 1391
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
11)

آخرين راز شاد زيستن

پديدآور: متيوز، اندرو
ناشر: تهران: نيريز
سال نشر: 1378
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
12)

كتابخانه هاي ديجيتالي

پديدآور: سرخه اي، احسان
ناشر: قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث، سازمان چاپ و نشر
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
13)

يادگيري بي تلاش

پديدآور: بيور، دايانا
ناشر: [تهران ]: هامون
سال نشر: 1375
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
14)

روان شناسي احساس و ادراك

پديدآور: ايرواني، محمود
ناشر: تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت )، پژوهشكده تحقيق و توسعه علوم انساني
سال نشر: 1387
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
15)

راهنماي متون روان شناسي ليندا ليل

پديدآور: ليل، ليندا
ناشر: تهران: ساوالان
سال نشر: 1390
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
16)

جامعه شناسي انتقادي، متن هايي از هگل - ماركس - لوكاچ - ديلتاي - گادامر...

پديدآور:
ناشر: تهران: كتاب آمه
سال نشر: 1385
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
17)

پژوهشي در جامعه شناسي مرگ

پديدآور: زماني مقدم، مسعود
ناشر: تهران: انتشارات جامعه شناسان
سال نشر: 1395
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
18)

آنچه كه يك گوينده مي داند

پديدآور: فلكي، فريال
ناشر: كرمانشاه: باغ ني
سال نشر: 1391
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
19)

تشخيص دروغ در كمتر از پنج دقيقه

پديدآور: ليبرمن، ديويد ج
ناشر: تهران: گلپا
سال نشر: 1389
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
20)

نظريه ها در روان شناسي رشد: شناخت، شناخت اجتماعي، شناخت و عواطف

پديدآور: محسني، نيك چهره
ناشر: تهران: جاجرمي
سال نشر: 1389
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
21)

هويت: تقاضا براي كرامت و سياست رنج و تنفر

پديدآور: فوكوياما، فرانسيس
ناشر: تهران: رامان سخن
سال نشر: 1398
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
22)

گونه شناسي روشنفكران ايراني

پديدآور: بهرامي كميل، نظام
ناشر: تهران: كوير
سال نشر: 1393
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
23)

جامعه شناسي خشونت ورزشي

پديدآور: رحمتي، محمدمهدي
ناشر: تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1388
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
24)

چگونه شهرساز شويم؟

پديدآور: باير، مايكل
ناشر: تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
سال نشر: 1393
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
25)

جنگ سرد فرهنگي: سيا در عرصه فرهنگ و هنر

پديدآور: ساندرز، فرانسس استانر
ناشر: تهران: انتشارات غرب شناسي
سال نشر: 1382
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
26)

مجموعه سوالهاي آزمون كارشناسي ارشد علوم سياسي (تا سال 1391)

پديدآور: آقائي، سيدداود
ناشر: تهران: سراي عدالت
سال نشر: 1392
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
27)

نظريه ذهن: چگونه كودكان افكار و احساسات ديگران را درك مي كنند؟

پديدآور: دوئرتي، مارتين ج.
ناشر: تهران: سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)
سال نشر: 1390
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
28)

نظريه اي در باب دين و شادي

پديدآور: محدثي، حسن
ناشر: تهران: نقد فرهنگ
سال نشر: 1396
قيمت: 0 ريال
1400/4/22
29)

مستدركات اعيان الشيعه

پديدآور: امين، سيدمحسن
ناشر: بيروت: دارالتعارف للمطبوعات
سال نشر: 1418ق = 1977 م = 1376-
قيمت: 0 ريال
1400/4/21
32)

مكانيك برداري براي مهندسان

پديدآور:
ناشر: تهران: نشر علوم دانشگاهي
سال نشر: 1390-
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
33)

جستارهايي از ترويج توسعه روستايي

پديدآور: شهبازي، اسماعيل
ناشر: تهران: دانشگاه شهيد بهشتي، مركز چاپ و انتشارات
سال نشر: 1392
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
34)

اگرواكولوژي و راهبردهايي براي تغيير اقليم

پديدآور:
ناشر: جيرفت: دانشگاه جيرفت، انتشارات
سال نشر: 1397
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
35)

سنجش از دورشوري خاك

پديدآور:
ناشر: تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
سال نشر: 1392
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
37)

مجموعه مقالات سمينار (ارتقاء فرهنگ آماري در بخش كشاورزي) تهران 31-29 تيرماه 1371

پديدآور:
ناشر: [تهران ]: اداره كل آمار و اطلاعات كشاورزي
سال نشر: 1371
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
38)

مجموعه سوالات كارشناسي ارشد مهندسي منابع طبيعي - شيلات (همراه با پاسخ تشريحي)

پديدآور: حسيني، ولي
ناشر: تهران: نقش مهر
سال نشر: 1381
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
39)

انتگرال 2: روشهاي انتگرال گيري

پديدآور: فرخو، ليدا
ناشر: [ت‍ه‍ران‌]: دانشگاه آزاد ايران
سال نشر:
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
40)

بيماريهاي آزاد ماهيان

پديدآور: سلطاني، مهدي
ناشر: تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1380
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
42)

هزينه توليد محصولات كشاورزي سال زراعي 87- 1386

پديدآور:
ناشر: تهران: وزارت جهاد كشاورزي، معاونت برنامه ريزي و اقتصادي، دفتر آمار و فناوري اطلاعات
سال نشر: 1388-
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
43)

جانوران آبزي اكولوژي، بيولوژي و كاربردها

پديدآور: چوبكار، نسرين
ناشر: كرمانشاه: دانشگاه آزاد اسلامي (كرمانشاه)
سال نشر: 1387
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
44)

استاندارد وزن و سن بچه ماهيان خاوياري به منظور رهاسازي

پديدآور: لوكياننكو، ولاديمير ايوانوويچ
ناشر: تهران: موسسه تحقيقات شيلات ايران، مديريت اطلاعات علمي و روابط بين الملل: اصلاني
سال نشر: 1382
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
45)

زيست شناسي درياچه ها و آبگيرها

پديدآور: برونمارك، كريستر
ناشر: تهران: نقش مهر
سال نشر: 1384
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
46)

آلودگي دريا

پديدآور: كلارك، رابرت برنارد
ناشر: تهران: نسق: نقش مهر
سال نشر: 1379
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
47)

آلودگي دريا

پديدآور: كلارك، رابرت برنارد
ناشر: تهران: آواي قلم
سال نشر: 1385
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
48)

فهرست اسامي انگل هاي ماهيان ايران

پديدآور: پازوكي، جميله
ناشر: تهران: موسسه تحقيقات شيلات ايران، مديريت اطلاعات علمي
سال نشر: 1385
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
49)

مباحث نوين در مديريت توليد و عمليات

پديدآور: نوري، حميد
ناشر: تهران: سازمان مديريت صنعتي
سال نشر: 1379-
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
50)

كلاسيك هاي مشهور جهان

پديدآور: سليماني، محسن
ناشر: تهران: پيدايش
سال نشر: 1384-
قيمت: 0 ريال
1400/4/20
فهرست