1)

ماشينهاي مبارزه با آفات و كودده

پديدآور: جاكوبز، كلينتون
ناشر: گنبدقابوس: حاجي طلايي
سال نشر: 1378
1400/4/20
2)

انتخاب و كاربرد ماشين هاي كشاورزي

پديدآور: شيخ داودي، محمدجواد
ناشر: اهواز: دانشگاه شهيد چمران اهواز
سال نشر: 1399
1399/9/26
3)

مديريت تراكتور و ماشين هاي كشاورزي

پديدآور: هانت ، دانل
ناشر: دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1380
1395/1/26
4)

رابطه ماشين و خاك : فيزيك و مكانيك خاك و خاكورزي

پديدآور: شهيدي، كاظم
ناشر: جهاددانشگاهي ، واحد اروميه
سال نشر: 1384
1395/1/26
فهرست