1)

شاعران تهران از آغاز تا امروز

پديدآور: شفق ، مجيد، 1333 -
ناشر: سنايي
سال نشر: 1377
1395/1/26
2)

مرثيه سرايي در ادبيات فارسي ( تا پايان قرن هشتم )

پديدآور: امامي ، نصرا... - 1328 -
ناشر: انتشارات دفتر مركزي جهاد دانشگاهي
سال نشر: 1369
1395/1/26
3)

صيادان معني : برگزيده اشعار سخنسرايان شيوه هندي

پديدآور: قهرمان ، محمد، (گردآورنده )
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1378
1395/1/26
4)

مكتب بازگشت (بررسي شعر دوره هاي افشاريه ، زنديه ، قاجاريه )

پديدآور: شمس لنگرودي، محمد، 1330 -
ناشر: مركز
سال نشر: 1372
1395/1/26
5)

نعمت حضرت رسول اكرم در شعر فارسي

پديدآور: دهشيري، ضياءالدين
ناشر: بي نا
سال نشر: 1348
1395/1/26
6)

از پنجره هاي زندگاني :( برگزيده غزل امروز ايران )

پديدآور: عظيمي ، محمد
ناشر: آگاه
سال نشر: 1369
1395/1/26
7)

اشك شفق : شاهكارهائي از اشعار مذهبي

پديدآور: معصومي ، رضا، گردآورنده
ناشر: رشيدي
سال نشر: 1366 - 1373
1395/1/26
8)

خداپرستي در شعر فارسي

پديدآور: احمدي بيرجندي، احمد، 1301 - ، گردآورنده
ناشر: بنياد پژوهشهاي اسلامي
سال نشر: 1374
1395/1/26
9)

چند معراجنامه

پديدآور: رنجبر، احمد، 1320 - ، گردآورنده
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1369
1395/1/26
10)

مجموعه اشعار برگ سبز، يا، جايگاه معلم در شعر فارسي

پديدآور: شالچي ، عبدالرضا، گردآورنده
ناشر: بي نا]
سال نشر: 1372. (قم : دفتر انتشارات اسلامي )
1395/1/26
11)

مناجات و دعا در شعر فارسي

پديدآور: احمدي بيرجندي، احمد، 1301 - ، گردآورنده
ناشر: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي
سال نشر: 1371
1395/1/26
12)

مدايح رضوي (ع ) در شعر فارسي

پديدآور: احمدي بيرجندي، احمد، 1301-
ناشر: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي
سال نشر: 1365
1395/1/26
13)

نوبهار عالم جان [مناقب مهدوي در شعر فارسي ]

پديدآور: احمدي بيرجندي، احمد، 1301 -
ناشر: سازمان تبليغات اسلامي ، مركز چاپ و نشر
سال نشر: 1369
1395/1/26
14)

غدير در شعر فارسي

پديدآور: موسوي گرمارودي، مصطفي ، گردآورنده
ناشر: دفتر نشر الهادي
سال نشر: 1374
1395/1/26
15)

ادبيات ايران از ديدگاه اقتصاد

پديدآور: توانايان فرد، حسن
ناشر: علوي
سال نشر: [1363؟]-
1395/1/26
16)

عاشورا و شعر فارسي در تركيب بندهاي معروف شعراي بزرگ

پديدآور: گل محمدي، حسن
ناشر: اطلس
سال نشر: 1366
1395/1/26
17)

مناقب فاطمي در شعر فارسي شامل : مدايح دخت گرامي پيامبر (ص )

پديدآور: احمدي بيرجندي، احمد، 1301 - ، گردآورنده
ناشر: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي
سال نشر: 1369
1395/1/26
18)

تذكره رياض العارفين

پديدآور: هدايت ، رضاقلي بن محمد هادي
ناشر: كتابفروشي محمودي
سال نشر:
1395/1/26
19)

ترانه ها

پديدآور: خانلري، پرويز، 1292 - 1369، گردآورنده
ناشر: هيرمند
سال نشر: 1370
1395/1/26
20)

خاك نشينان عشق : شامل ديوان وحدت كرمانشاهي : به انضمام آثاري از چهل شاعر متوفي كرمانشاه

پديدآور: يوسفي ، فرشيد، گردآورنده
ناشر: نمايشگاه و نشر كتاب
سال نشر: 1368
1395/1/26
21)

مناقب علوي در شعر فارسي

پديدآور: احمدي بيرجندي، احمد، 1301-
ناشر: آستان قدس رضوي، بنياد پژوهشهاي اسلامي
سال نشر: 1366
1395/1/26
22)

پيشاهنگان شعر پارسي (سده هاي سوم و چهارم و آغاز سده پنجم هجري)

پديدآور: دبيرسياقي ، محمد، 1298 -
ناشر: كتابهاي جيبي : اميركبير
سال نشر: 1370
1395/1/26
23)

شكوه قصيده

پديدآور: آيتي ، عبدالمحمد، 1305 -
ناشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
سال نشر: 1364
1395/1/26
24)

گلزار ادب

پديدآور: مكي ، حسين ، 1290- ، گردآورنده
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1364
1395/1/26
25)

علم قافيه و قالب هاي شعري

پديدآور: دانشور، عبدالمحمد
ناشر: راهگشا
سال نشر: 1369
1395/1/26
26)

عاشقانه در كوي عارفان : مجموعه اي از شيواترين اشعار شعراي نامي

پديدآور: علويان ، معصومه ، گردآورنده
ناشر: قوانين
سال نشر: 1371
1395/1/26
27)

مجموعه شعر گلواژه 2 : بهترين اشعار جمعآوري شده از ديوانهاي مختلف

پديدآور: مطهر، محمد
ناشر: دفتر نشر الهادي
سال نشر: 1368 -
1395/1/26
28)

برگزيده اشعار مربوط به مادر

پديدآور: زعيمي ، درخشنده بانو
ناشر: خسرو زعيمي نشر ميراث
سال نشر: 1370
1395/1/26
29)

جنگ مادر : مجموعه اشعار مربوط به مادر

پديدآور:
ناشر: گلبرگ
سال نشر: 1370
1395/1/26
30)

قطعه و قطعه سرايي در شعر فارسي

پديدآور: خالقي راد، حسين
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1375
1395/1/26
31)

شب هزارساله شاعران

پديدآور: حزين ، جهانگير
ناشر: نشر دنياي نو
سال نشر: 1375
1395/1/26
32)

شعر فارسي : از قرن سوم هجري تا دوران معاصر

پديدآور: مصطفوي، اسدالله ، 1292- ، گردآورنده
ناشر:
سال نشر: 1351
1395/1/26
33)

در سايه رز : شرح قصايدي چند از شعراي متقدم ايران

پديدآور: فشاركي ، محمد
ناشر: مشعل
سال نشر: 1349
1395/1/26
34)

گنج باز يافته

پديدآور: دبير سياقي ، محمد، 1298-
ناشر: اشرفي
سال نشر: 1355
1395/1/26
35)

نمونه هايي از نظم و نثر فارسي (با حواشي و توضيحات )

پديدآور: فرزام پور، علي اكبر، 1355-
ناشر: دانشگاه ملي ايران
سال نشر: 1354
1395/1/26
36)

تذكره پيمانه : در ذكر ساقي نامه ها و احوال و آثار ساقي نامه سرايان

پديدآور: گلچين معاني ، احمد
ناشر: دانشگاه مشهد
سال نشر: 1359
1395/1/26
37)

... تذكره الشعراء

پديدآور: دولتشاه ، دولتشاه بن بختيشاه ، قرن 9ق
ناشر: پديده (خاور)
سال نشر: 1338
1395/1/26
38)

اشعار فارسي كاشيهاي تخت سليمان

پديدآور: قوچاني ، عبدالله
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1371
1395/1/26
39)

سرودهايي براي مولا علي

پديدآور:
ناشر: كتاب سرا
سال نشر: 1363
1395/1/26
40)

علي "ع " در شعر و ستايش فارسي

پديدآور: جواهري وجدي، غلامحسين
ناشر: بوعلي
سال نشر: 1366
1395/1/26
41)

سخن اهل دل : شرح احوال و آثار گويندگان بزرگ فارسي زبان از آغاز تا امروز

پديدآور: نيازكرماني ، سعيد،
ناشر: پاژنگ
سال نشر: 1367
1395/1/26
42)

گنج سخن : شاعران بزرگ پارسي گوي و منتخب آثار آنان

پديدآور: صفا، ذبيح الله ، 1290-
ناشر: ققنوس
سال نشر: 1357
1395/1/26
43)

تذكره شعراي آذربايجان : تاريخ زندگاني و آثار

پديدآور: ديهيم ، محمد
ناشر: آذرآبادگان
سال نشر: 1367-
1395/1/26
44)

سيماي محمد (ص ) در آينه شعر فارسي

پديدآور:
ناشر: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان چاپ و انتشارات
سال نشر: 1370
1395/1/26
45)

<1100 = هزار و صد> غزل هماهنگ ...

پديدآور: سهيلي ، مهدي، 1303 - 1366، گردآورنده
ناشر: پوپك
سال نشر: 1366
1395/1/26
46)

خوشه هاي طلائي : از خرمن فضايل و مناقب يگانه منجي عالم بشريت ... حضرت ولي عصر (عج )

پديدآور:
ناشر: مسجد مقدس صاحب الزمان (جمكران )
سال نشر: 1369
1395/1/26
47)

شرح احوال و اشعار شاعران بي ديوان در قرنهاي<3، 4، 5 = سه ، چهار، پنج >ه. ق

پديدآور: مدبري، محمود
ناشر: پانوس
سال نشر: 1370
1395/1/26
48)

شب عاشقان بيدل ...

پديدآور: ژيان عابد، جلال ، گردآورنده
ناشر: شركت نشر سرگرميهاي گل مريم
سال نشر: 1369
1395/1/26
49)

بهار ادب

پديدآور: باقي شهرضائي ، عبدالعلي ، 1304- گردآورنده
ناشر: معارف
سال نشر: 1349
1395/1/26
50)

سخني چند در باب احوال و اشعار حافظ

پديدآور: مجدزاده ، جواد
ناشر: پاژنگ
سال نشر: 1367
1395/1/26
51)

ده مقاله در شعر و ادب

پديدآور: باقرزاده ، علي ، گردآورنده
ناشر: كتابستان مشهد
سال نشر: 1365
1395/1/26
52)

چهلچراغ يا چهل قصيده فاخر ازچهل استادشاعر

پديدآور:
ناشر: دانشگاه اصفهان
سال نشر: 1355
1395/1/26
53)

گلهاي جاويدان و گلهاي رنگارنگ

پديدآور: نصري فر، حبيب الله
ناشر: انتشارات صنعتي عليشاه
سال نشر: 1373
1395/1/26
54)

مشعله خاوري : برگزيده يي از آثار شاعران خراسان بزرگ و ماورالنهر

پديدآور: وزارت ارشاد اسلامي . معاونت امور فرهنگي
ناشر: موسسه نمايشگاههاي فرهنگي ايران
سال نشر: 1372
1395/1/26
56)

مشاعره

پديدآور:
ناشر: حافظ نوين و نشر متين
سال نشر: 1372
1395/1/26
57)

عاشقانه ها : تجلي عشق در عرفان و ادب پارسي

پديدآور: معصومي ، رضا
ناشر: كتاب نمونه
سال نشر: 1372
1395/1/26
58)

شرح و احوال و اشعار شاعران بي ديوان در قرن هاي 3/4/5 هجري قمري

پديدآور: مدبري، محمود
ناشر: نشر پانوس
سال نشر: 1370
1395/1/26
59)

سخنوران نامي معاصر ايران

پديدآور: برقعي ، محمدباقر
ناشر: نشر خرم
سال نشر: 1373
1395/1/26
فهرست