1)

گنجينه گنجه اي حكيم نظامي گنجه اي: شرح حال نظامي و فرهنگ لغات و ديوان قصيده و غزل و رباعيات

پديدآور: حميديان ، سعيد، 1324 - ، گردآورنده
ناشر: نشر قطره
سال نشر: 1376
1395/1/26
2)

منطق الطير

پديدآور: عطار،محمدبن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: اساطير
سال نشر: 1366
1395/1/26
3)

نظم 3 بخش 1 (خاقاني )

پديدآور: ماهيار، عباس
ناشر: دانشگاه پيام نور
سال نشر: 1376
1395/1/26
4)

گزيده : رباعيات عطار نيشابوري " مختارنامه "

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537؟ - 627؟ق
ناشر: اساطير
سال نشر: 1377
1395/1/26
5)

الهي نامه

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537؟ - 627؟ق
ناشر: توس
سال نشر: 1368
1395/1/26
6)

منطق الطير شيخ فريدالدين عطار نيشابوري

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: طلوع
سال نشر: 1362
1395/1/26
7)

گزيده حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه

پديدآور: سنايي ، مجدودبن آدم ، 473؟ - 525؟ق
ناشر: موسسه فرهنگي و انتشاراتي پايا
سال نشر: 1376
1395/1/26
8)

نغمه گر حديقه عرفان : گزيده اشعار سنايي

پديدآور: سنائي ، مجدودبن آدم ، 473؟ - 525؟ق
ناشر: سخن
سال نشر: 1374
1395/1/26
9)

مظهرالعجايب . و مظهرالاسرار

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537؟ - 627؟ق
ناشر: كتابخانه سنائي
سال نشر: 1370
1395/1/26
10)

گنجور پنج گنج : گزيده اشعار نظامي گنجوي

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: سخن
سال نشر: 1374
1395/1/26
11)

شرح گزيده منطق الطير، يا، مقامات طيور شيخ فريدالدين محمدعطار نيشابوري

پديدآور: اشرف زاده ، رضا، شارح
ناشر: اساطير
سال نشر: 1373
1395/1/26
12)

گزينه اشعار خاقاني

پديدآور: خاقاني ، بديل بن علي ، 520 - 595ق
ناشر: نشر قطره
سال نشر: 1370
1395/1/26
13)

ديوان نظام الدين محمود قمر اصفهاني

پديدآور: نظام اصفهاني ، محمود، قرن 6ق
ناشر: باران
سال نشر: 1363
1395/1/26
14)

داستان خسرو و شيرين

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: قدياني
سال نشر: 1376
1395/1/26
15)

حكايت شيخ صنعان از منطق الطير عطار نيشابوري با تحقيقي درباره داستان و شرح ابيات آن

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537؟ - 627؟ق
ناشر: اساطير
سال نشر: 1373
1395/1/26
16)

جوهرالذات

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537؟ - 627؟ق
ناشر: نشر اشراقيه
سال نشر: 1371 -
1395/1/26
17)

منطق الطير عطار

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: زوار
سال نشر: 1372
1395/1/26
18)

ديوان سيدحسن غزنوي ملقب به اشرف

پديدآور: حسن غزنوي، حسن بن محمد، - 556ق
ناشر: اساطير
سال نشر: 1362
1395/1/26
19)

گزيده مخزن الاسرار

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: توس
سال نشر: 1373
1395/1/26
20)

خلاصه خمسه حكيم نظامي گنجوي با شرح لغات و تركيبات

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1370
1395/1/26
21)

ارمغان صبح : گزيده قصايد خاقاني شرواني

پديدآور: خاقاني ، بديل بن علي ، 530 - 595ق
ناشر: جامي
سال نشر: 1375
1395/1/26
22)

پندنامه

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537؟ - 627؟ق
ناشر: اساطير
سال نشر: 1373
1395/1/26
23)

شرح احوال و آثار و مجموعه اشعار بدست آمده شيخ شطاح روزبهان فسايي (بقلي شيرازي)

پديدآور: آريا، غلامعلي
ناشر: روزبهان
سال نشر: 1363
1395/1/26
24)

شرفنامه حكيم نظامي گنجه اي

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: نشر قطره
سال نشر: 1376
1395/1/26
25)

مصيبت نامه شيخ فريدالدين عطار نيشابوري

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: زوار
سال نشر: 1364-
1395/1/26
26)

شرفنامه

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: توس
سال نشر: 1368
1395/1/26
27)

گزيده اشعار حديقه سنايي غزنوي

پديدآور: سنائي ، مجدودبن آدم ، 473؟ - 525؟ق
ناشر: امير كبير
سال نشر: 1369
1395/1/26
28)

گزيده خسرو و شيرين از پنج گنج نظامي گنجوي

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
سال نشر: 1370
1395/1/26
29)

گزيده ليلي و مجنون از پنج گنج گنجوي

پديدآور: نظامي، الياس بن يوسف
ناشر: تهران : شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1370
1395/1/26
30)

ليلي و مجنون نظامي گنجوي (متن علمي و انتقادي) از روي قديميترين نسخه هاي خطي قرن هشتم ...

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ
سال نشر: 1369
1395/1/26
31)

شيخ صنعان از منطق الطير عطار

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1362-
1395/1/26
32)

ديوان قصائد و غزليات نظامي گنجوي

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614ق
ناشر: فروغي
سال نشر: 1368
1395/1/26
33)

خسرو و شيرين

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: نشر قطره
سال نشر: 1376
1395/1/26
34)

ليلي و مجنون حكيم نظامي گنجه اي

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: نشر قطره
سال نشر: 1376
1395/1/26
35)

مقابله و تصحيح منطق الطير

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537؟ - 627؟ق
ناشر: موسسه فرهنگي و انتشاراتي پايا
سال نشر: 1374
1395/1/26
36)

خمسه نظامي گنجه اي

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: توس
سال نشر: 1363-
1395/1/26
37)

گزيده مخزن الاسرار از پنج گنج نظامي گنجوي

پديدآور: نظامي ، الياس بن يوسف ، 530؟ - 614؟ق
ناشر: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
سال نشر: 1370
1395/1/26
38)

گزيده حديقه الحقيقه

پديدآور: سنائي ، مجدودبن آدم ، 473؟ - 525؟ق
ناشر: اساطير
سال نشر: 1375
1395/1/26
39)

گزيده حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه

پديدآور: سنائي ، مجدودبن آدم ، 473؟ - 525؟ق
ناشر: هيرمند
سال نشر: 1373
1395/1/26
40)

نگاهي به دنياي خاقاني

پديدآور: معدن كن ، معصومه ، 1327 -
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1375-
1395/1/26
41)

ديوان كامل استاد جمال الدين محمدبن عبدالرزاق اصفهاني ، سرآمد قصيده سرايان در سده ششم

پديدآور: جمال الدين اصفهاني ، محمدبن عبدالرزاق ، - 588ق
ناشر: سنايي
سال نشر: 1362
1395/1/26
42)

خاقاني در ايران مدائن و، گزينش ايراني از ديوان خاقاني

پديدآور: خاقاني ، بديل بن علي ، 520 - 595ق
ناشر: كتاب سرا
سال نشر: 1375
1395/1/26
43)

هيلاج نامه

پديدآور: عطار، محمد بن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: كتابخانه سنائي
سال نشر: 1363
1395/1/26
44)

ليلي و مجنون : پژوهشي در ريشه هاي تاريخي و اجتماعي داستان به انضمام تلخيص و شرح ليلي و مجنون نظامي

پديدآور: كراچكوفسكي ، ايگناتي يوليانوويچ ، 1883 - 1951
ناشر: زوار
سال نشر: 1373
1395/1/26
45)

ديوان انوري

پديدآور: انوري، محمدبن محمد، - 585؟ق
ناشر: شركت انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1376
1395/1/26
46)

ديوان مجيرالدين بيلقاني

پديدآور: مجيرالدين بيلقاني ، - 586؟ق
ناشر: دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات و علوم انساني ، موسسه تاريخ و فرهنگ ايران
سال نشر: 1358
1395/1/26
47)

شاعر صبح : پژوهشي در شعر خاقاني شرواني : (افضل الدين بديل بن علي بخار 520 - 595ه ق )

پديدآور: خاقاني ، بديل بن علي ، 520 - 595ق
ناشر: سخن
سال نشر: 1373
1395/1/26
48)

ديوان حكيم سوزني سمرقندي

پديدآور: سوزني ، محمدبن مسعود، - 569؟ق
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1338
1395/1/26
49)

الهي نامه شيخ فريدالدين عطار نيشابوري با مراجعه به بيست و يك نسخه خطي از كتابخانه هاي ايران و اروپا

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537؟ - 627؟ق
ناشر: زوار
سال نشر: -1351
1395/1/26
50)

گزيده اشعار:قصايد،غزليات ،مثنوي هاو نامه سنايي به خيام

پديدآور: سنائي ، مجدودبن آدم ، 473؟ - 525؟ق
ناشر: زوار
سال نشر: 1365
1395/1/26
51)

ديوان عطار

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: انتشارات علمي و فرهنگي
سال نشر: 1366-
1395/1/26
52)

حديقه الحقيقه و شريعه الطريقه

پديدآور: سنائي ، مجدودبن آدم ، 473؟ - 525ق
ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1368
1395/1/26
53)

منطق الطير

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: كتابفروشي تهران
سال نشر: 1353
1395/1/26
54)

منطق الطير ( مقامات الطيور)

پديدآور: عطار، محمدبن ابراهيم ، 537 - 627ق
ناشر: تهران بنگاه ترجمه و نشر كتاب
سال نشر: 1342
1395/1/26
فهرست