1)

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي

پديدآور: احمدي، علي محمد
ناشر: همدان: نور علم
سال نشر: 1386
1400/3/11
2)

الگوهاي موفق توسعه

پديدآور:
ناشر: تهران: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
سال نشر: 1398
1398/11/14
3)

مباني توسعه اقتصادي

پديدآور: روزبهان، محمود
ناشر: تهران: تابان
سال نشر: 1381
1398/9/6
4)

بعد فرهنگي توسعه به سوي رهيافتي عملي

پديدآور:
ناشر: انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي
سال نشر: 1378
1395/1/26
5)

دولت ، فساد و فرصت هاي اجتماعي

پديدآور:
ناشر: نقش و نگار
سال نشر: 1382
1395/1/26
6)

توسعه ملي و نحوه عمل آن

پديدآور: كويل ، ديويد كوشمن ، 1887 - 1969
ناشر: دانشگاه تهران
سال نشر: 1356
1395/1/26
7)

دورنماي كلي اقتصادي و اجتماعي اقتصاد در جهان تا سال 2000

پديدآور:
ناشر: وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات
سال نشر: 1371
1395/1/26
8)

بحران عمومي شمال - جنوب : همكاري براي بهبود وضع جهان

پديدآور:
ناشر: سروش (انتشارات صدا و سيما)
سال نشر: 1365
1395/1/26
9)

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي (رشته مديريت وحسابداري)

پديدآور: موسوي جهرمي ، يگانه
ناشر: دانشگاه پيام نور
سال نشر: 1376
1395/1/26
10)

رشد نوين اقتصادي

پديدآور: كازنتس ، سايمن اسميت ، 1901 -
ناشر: خدمات فرهنگي رسا
سال نشر: 1372
1395/1/26
12)

توسعه اقتصادي (مجموعه عقايد)

پديدآور: جيروند، عبدالله
ناشر: مولوي
سال نشر: 1366
1395/1/26
13)

انتقال به توسعه عادلانه : سياستهاي اقتصادي براي تغيير ساختاري در كشورهاي جهان سوم

پديدآور: گريفين ، كيت
ناشر: وزارت امور خارجه ، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي
سال نشر: 1368
1395/1/26
14)

فازهاي توسعه كشورهاي در حال توسعه و تجربه ژاپن

پديدآور: اوكاوا، كازوشي ، 1908 -
ناشر: شركت تحقيقاتي صنايع الكترونيك خانگي
سال نشر: 1372
1395/1/26
15)

سرمايه گذاري در نيروي انساني و توسعه اقتصادي

پديدآور: متوسلي ، محمود، گردآورنده و مترجم
ناشر: موسسه تحقيقات پولي و بانكي
سال نشر: 1371
1395/1/26
16)

نگرشي بر ديدگاهها، تئوريها و سياستهاي توسعه اقتصادي

پديدآور: متوسلي ، محمود
ناشر: وزارت امور خارجه ، موسسه چاپ و انتشارات
سال نشر: 1372
1395/1/26
17)

اقتصاد جمعيت

پديدآور: توانايان فرد، حسن
ناشر: حسن توانايان فرد
سال نشر: 1368
1395/1/26
18)

راههاي گوناگون توسعه اقتصادي

پديدآور: پومفرت ، ريچارد
ناشر: دانشگاه علامه طباطبايي
سال نشر: 1376
1395/1/26
19)

نوسازي و توسعه ، در جستجوي قالبهاي فكري بديل

پديدآور: ديوب ، اس . سي
ناشر: نشر قومس
سال نشر: 1377
1395/1/26
20)

تغيير اجتماعي و توسعه : مروري بر نظريات نوسازي، وابستگي و نظام جهاني

پديدآور: سو، آلوين ، 1953 -
ناشر: پژوهشكده مطالعات راهبردي
سال نشر: 1378
1395/1/26
21)

معماي توسعه نيافتگي

پديدآور: ماتور، پوروشوتام نارايان ، 1925 -
ناشر: سازمان برنامه و بودجه ، مركز مدارك اقتصادي - اجتماعي و انتشارات
سال نشر: 1376
1395/1/26
22)

تدين ، حكومت و توسعه

پديدآور: لاريجاني ، محمد جواد - 1329 -
ناشر: موسسه فرهنگي انديشه معاصر
سال نشر: 1377
1395/1/26
23)

درآمدي به نظريه هاي جديد رشد اقتصادي

پديدآور: جونز، هايول
ناشر: مركز نشر دانشگاهي
سال نشر: 1370
1395/1/26
24)

توسعه ، جهان سوم و نظام بين الملل

پديدآور: سريعالقلم ، محمود
ناشر: نشر سفير
سال نشر: 1369
1395/1/26
25)

اصلاحات در سياست توسعه نقد و تحليل

پديدآور: خادم آدم ، ناصر
ناشر: اطلاعات
سال نشر: 1375
1395/1/26
26)

واقعيات توسعه نيافتگي

پديدآور: الياسي ، حميد
ناشر: انتشار
سال نشر: 1377
1395/1/26
27)

نظريه هاي اقتصاد توسعه : تحليلي از الگوهاي رقيب

پديدآور: هانت ، دايانا، 1942 -
ناشر: نشر ني
سال نشر: 1376
1395/1/26
28)

سياستگذاري منطقه اي در جهاني در حال دگرگوني

پديدآور: هنسن ، نايلز
ناشر: سازمان برنامه و بودجه ، مركز مدارك اقتصادي - اجتماعي و انتشارات
سال نشر: 1376
1395/1/26
29)

تجارت و توسعه

پديدآور: اسدي، مرتضي ، 1339 -
ناشر: دانشگاه تربيت مدرس ، موسسه تحقيقات اقتصادي
سال نشر: 1375
1395/1/26
30)

راهبردهاي توسعه اقتصادي

پديدآور: گريفين ، كيت
ناشر: نشر ني
سال نشر: -1375
1395/1/26
31)

رشد اقتصادي La Croissance economique =

پديدآور: مايه ، پير
ناشر: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي
سال نشر: 1368
1395/1/26
32)

مباني توسعه اقتصادي

پديدآور: روزبهان ، محمود
ناشر: تابان
سال نشر: 1371-
1395/1/26
33)

توسعه و برنامه در جهان سوم : با نگاهي به تجارب توسعه در ايران

پديدآور: ايماني راد، مرتضي
ناشر: پيشبرد
سال نشر: 1369
1395/1/26
34)

توسعه اقتصادي در جهان سوم

پديدآور: تودارو، مايكل
ناشر: وزارت برنامه و بودجه . مركز مدارك اقتصادي - اجتماعي و انتشارات
سال نشر: 1367-
1395/1/26
35)

خصوصي سازي: شرايط - تجربيات

پديدآور:
ناشر: سازمان صنايع ملي ايران
سال نشر: 1373
1395/1/26
36)

توسعه اقتصادي ايران

پديدآور: منتظرظهور، محمود
ناشر: دانشگاه اصفهان
سال نشر: 1356
1395/1/26
37)

گزارش نهائي سياستهاي توسعه و تكامل جمهوري اسلامي ايران (اقتصادي...

پديدآور: ايران .نخست وزيري.دفتر طرح و برنامه ريزي
ناشر:
سال نشر: 1359
1395/1/26
38)

توسعه اقتصادي

پديدآور: كيندل برگر، چارلزپور، 1910-
ناشر: مدرسه عالي مديريت گيلان
سال نشر: 1351
1395/1/26
39)

روشهاي توسعه اقتصادي

پديدآور: گالبرايت ، جان كنت
ناشر: موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي
سال نشر: 1355
1395/1/26
40)

الفباي رشد اقتصادي

پديدآور: الكساندر، رابرت جكسن ، 1918-
ناشر: بنگاه ترجمه و نشر كتاب
سال نشر: 1343
1395/1/26
41)

ناهماهنگي رشد اقتصادي و اجتماعي در دنياي معاصر

پديدآور: احمدي، عبدالرحيم ، 1304-
ناشر: انديشه
سال نشر: 1353
1395/1/26
42)

فرداي جهان سوم

پديدآور: هريسون ، پل
ناشر: شركت صادراتي ،سازمان صنايع ملي ايران
سال نشر: 1366
1395/1/26
43)

پيشگامان توسعه

پديدآور: ماير، جرالد، گردآورنده
ناشر: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها
سال نشر: 1368
1395/1/26
44)

توسعه و توسعه نيافتگي

پديدآور: فورتادو، سلسو، 1920 -
ناشر: دانشگاه شهيدبهشتي
سال نشر: 1357
1395/1/26
45)

نقش اصلاحات ارضي در توسعه اقتصادي

پديدآور: دورنر، پيتر، 1925 -
ناشر: دانشگاه شهيدبهشتي
سال نشر: 1357
1395/1/26
46)

عامل انساني در اقتصاد ايران

پديدآور: تهراني ، منوچهر
ناشر: نشر انديشه
سال نشر: 1345
1395/1/26
47)

تاريخ اقتصادي جمعيت جهان

پديدآور: چيپولا، كارلوماريا
ناشر: دانشگاه صنعتي شريف
سال نشر:
1395/1/26
48)

جمعيت شناسي كار

پديدآور: امين زاده ، فرخ
ناشر: دانشگاه ملي ايران
سال نشر: 13 - 1358
1395/1/26
49)

موانع پيشرفت اقتصادي در كشورهاي جهان سوم ( توسعه و رشد اقتصادي)

پديدآور: توانايان فرد، حسن
ناشر: انتشارات حامد
سال نشر:
1395/1/26
50)

موانع رشد اقتصادي جهان سوم

پديدآور: دانايي ، ج .ا.
ناشر: انتشارات فرزانه
سال نشر: 1357
1395/1/26
51)

جهان فقير، جهان غني دو دنياي جدا از هم

پديدآور: دونالدسن ، پيتر
ناشر: سپهر
سال نشر: 1356
1395/1/26
52)

راههاي پيشرفت اقتصادي

پديدآور: بوكانان ، نورمن س .
ناشر: چهر
سال نشر: 1358
1395/1/26
53)

مطالعه اي در نظريه ها، كاربردها و تجربه هاي تجارت بين الملل ، استراتژي بازرگاني و توسعه اقتصادي

پديدآور: اخوي ،احمد
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سال نشر: 1373
1395/1/26
54)

اصلاحات ارضي و توسعه اقتصادي

پديدآور: دورنر، پيتر
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1356
1395/1/26
56)

بررسي تحليلي توزيع درآمد و توسعه اقتصادي

پديدآور:
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سال نشر: 1415 ق . = 1373
1395/1/26
57)

خصوصي سازي، يا، تركيب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادي

پديدآور: متوسلي ، محمود
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني
سال نشر: 1373
1395/1/26
58)

جنبه هايي از توسعه و توسعه نيافتگي

پديدآور: رابينسون ، جون ، 1903-
ناشر: نشر ني
سال نشر: 1368
1395/1/26
59)

اصول و مباني عمران ناحيه اي

پديدآور: زمرديان ، محمد جعفر
ناشر: كتابستان مشهد
سال نشر: 1370
1395/1/26
60)

اصول و مباني عمران ناحيه اي

پديدآور: زمرديان ، محمدجعفر
ناشر: محمدجعفرزمرديان
سال نشر: 1364 - ([بي جا]: طلوع آزادي)
1395/1/26
61)

اقتصاد رشد و توسعه

پديدآور: قره باغيان ، مرتضي
ناشر: نشر ني
سال نشر: 1370-
1395/1/26
62)

تحول بخش كشاورزي و توسعه اقتصادي

پديدآور: كولمن ، ديويد
ناشر: مركز مطالعات برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي
سال نشر: 1372
1395/1/26
63)

گفتارهاي اقتصادي

پديدآور: خورشيدي، غلامحسين
ناشر: دانشگاه تهران ، دانشكده مديريت
سال نشر: 1371
1395/1/26
64)

فاصله عقب ماندگي : تحليلي مكاني از فقر و نابرابري جهان

پديدآور: كول ، جان ، 1928-
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1365
1395/1/26
65)

اقتصاد توسعه

پديدآور: گتاك ، سابراتا
ناشر: جهاددانشگاهي ( دفتر مركزي)، بخش فرهنگي
سال نشر: 1369
1395/1/26
66)

صنعت در جهان متغير( مطالعه توسعه صنعتي جهان )

پديدآور: يونيدو
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1365
1395/1/26
67)

درآمدي بر سرمايه و توسعه

پديدآور: ستاريفر، محمد
ناشر: دانشگاه علامه طباطبايي
سال نشر: 1374
1395/1/26
68)

مقدمه اي بر اقتصاد توسعه

پديدآور: خورشيدي، غلامحسين
ناشر: پرهام
سال نشر: 1370
1395/1/26
فهرست