1)

داستانها و قصه ها

پديدآور: مينوي، مجتبي
ناشر: تهران شركت سهامي انتشارات خوارزمي
سال نشر: 1349
1395/1/26
2)

رابعه دختر كعب

پديدآور: نجمي ، ناصر، 1300-
ناشر: گوتنبرگ صفار
سال نشر: 1372
1395/1/26
3)

بگو به ماه بيايد

پديدآور: زماني نيا، مصطفي
ناشر: آگاه
سال نشر: 1370
1395/1/26
4)

شب نشيني باشكوه

پديدآور: ساعدي، غلامحسين ، 1314 - 1364
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1352
1395/1/26
5)

خيمه شب بازي

پديدآور: چوبك ، صادق ، 1295 -
ناشر: جاويدان
سال نشر: 1352
1395/1/26
6)

تلكه گير

پديدآور: محققي ، احمد
ناشر: كانون انتشارات پيام حق
سال نشر:
1395/1/26
7)

افسانه سيد رشيد

پديدآور: آرين نژاد،شاپور
ناشر: دنياي كتاب
سال نشر: 1372
1395/1/26
8)

مرقد آقا

پديدآور: نيمايوشيج ، 1274- 1338. مستعار
ناشر: مرجان
سال نشر: 1349
1395/1/26
9)

تراژدي / كمدي پارس

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر: نشر البرز
سال نشر: 1377
1395/1/26
10)

كلاغها و آدم ها

پديدآور: ميرصادقي ، جمال ، 1312 -
ناشر: نيما
سال نشر: 1368
1395/1/26
11)

مرباي شيرين

پديدآور: مرادي كرماني ، هوشنگ ، 1323 -
ناشر: معين
سال نشر: 1377
1395/1/26
12)

اثر پروانه

پديدآور: حجازي، خاطره ، 13740-
ناشر: چشمه
سال نشر: 1377
1395/1/26
13)

كنيزو

پديدآور: رواني پور، منيرو
ناشر: نيلوفر
سال نشر: 1369
1395/1/26
14)

شب گناه : روايت داستاني از پرونده هاي جنايي سالهاي اخير

پديدآور: خجسته ، محمد رضا
ناشر: نشر چكاوك
سال نشر: 1372
1395/1/26
15)

فرزند اجتماع

پديدآور: صمصامي ، محمد، 1310
ناشر: رباني
سال نشر: 1351
1395/1/26
16)

تماشاي يك روياي تباه شده

پديدآور: بيجاري، بيژن
ناشر: مركز
سال نشر: 1377
1395/1/26
17)

وجدان

پديدآور: حكيمي ، محمود، 1323 -
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي
سال نشر: 1353
1395/1/26
18)

دكتر بكتاش

پديدآور: افغاني ، علي محمد
ناشر: نگاه
سال نشر: 1364
1395/1/26
19)

هارون الرشيد و شب سرخ بغداد

پديدآور: معتضد، خسرو
ناشر: زرين
سال نشر: 1376
1395/1/26
20)

مدرسه انقلاب

پديدآور: فتاحي ، حسين ، 1336 -
ناشر: ذكر
سال نشر: 1367
1395/1/26
21)

نيمه هاي فراموشي (بارسلون 92)

پديدآور: غفارزاده ، مهرداد، 1345 -
ناشر: قدياني
سال نشر: 1375
1395/1/26
22)

جلاد پاريس : در گذرگاه تاريخ فرانسه (از زمان لويي پانزدهم تا انقلاب كبير)

پديدآور: عشيري، امير، 1303 -
ناشر: راد
سال نشر: 1372
1395/1/26
23)

قصه هاي پنج دنيا

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302 - 1348
ناشر: كتاب سيامك فردوس
سال نشر: 1376
1395/1/26
24)

پرواز بر فراز ويوو دينا

پديدآور: اكبرزاده ، محمود
ناشر: قدياني
سال نشر: 1375
1395/1/26
25)

ورقاء

پديدآور: فجر، محمدابراهيم ، 1328 -
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1364
1395/1/26
26)

سرود اروندرود

پديدآور: آرمين ، منيژه
ناشر: مركز نشر فرهنگي رجاء
سال نشر: 1368
1395/1/26
27)

دل كور: به روايتي ديگر

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر: نشر نو اسماعيل فصيح
سال نشر: 1369
1395/1/26
28)

شب نشيني باشكوه

پديدآور: ساعدي، غلامحسين ، 1314 - 1364
ناشر: خاوران
سال نشر: 1368
1395/1/26
29)

جايي چراغي روشن است (مجموعه داستان )

پديدآور: زرين ، محمد
ناشر: نشر آگاه
سال نشر: 1369
1395/1/26
30)

اهل غرق

پديدآور: رواني پور، منيرو
ناشر: خانه آفتاب
سال نشر: 1368
1395/1/26
31)

آتش از آتش

پديدآور: ميرصادقي ، جمال ، 1312 -
ناشر: كتاب مهناز
سال نشر: 1370
1395/1/26
32)

بخاراي من ايل من: (مجموعه داستان)

پديدآور: بهمن بيگي ، محمد، 1299 -
ناشر: ]تهران [ آگاه
سال نشر: 1368
1395/1/26
33)

غريبه در شهر

پديدآور: ساعدي، غلامحسين ، 1314 - 1364
ناشر: بهنام
سال نشر: 1378
1395/1/26
34)

طعم گس خرمالو

پديدآور: پيرزاد، زويا
ناشر: نشرمركز
سال نشر: 1376
1395/1/26
35)

سختون

پديدآور: ايراني ، ناصر،1316 -
ناشر: كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
سال نشر: 1369
1395/1/26
36)

گلاب خانم

پديدآور: فراست ، قاسمعلي
ناشر: قدياني
سال نشر: 1374
1395/1/26
37)

محكوم به اعدام

پديدآور: افغاني ، علي محمد، 1304 -
ناشر: نگاه
سال نشر: 1370
1395/1/26
38)

ققنوسهاي عصر خاكستر

پديدآور: شكاري، حسن
ناشر: نشر ژرف
سال نشر: 1372
1395/1/26
39)

باغ سرخ (رمان )

پديدآور: بيجاري، بيژن ، 1330 -
ناشر: نشر مركز
سال نشر: 1377
1395/1/26
40)

عشق سالهاي جنگ

پديدآور: فتاحي ، حسين ، 1336 -
ناشر: قدياني
سال نشر: 1373
1395/1/26
41)

شعله هاي مهر

پديدآور: صادقي ، محمدرضا
ناشر: نشر دنياي نو
سال نشر: 1374
1395/1/26
42)

شيرين همچون زندگي

پديدآور: ايزدي، مهدي
ناشر: انديشه سازان
سال نشر: 1375
1395/1/26
43)

شريك جرم

پديدآور: مدرس صادقي ، جعفر، 1333 -
ناشر: نشر مركز
سال نشر: 1372
1395/1/26
44)

علو

پديدآور: صالحي ، علي
ناشر: محيط
سال نشر: 1376
1395/1/26
45)

فاطمه فاطمه (يك داستان )

پديدآور: حقي پور، رحمت
ناشر: سازمان تبليغات اسلامي ، حوزه هنري
سال نشر: 1376
1395/1/26
46)

سيروس در اعماق

پديدآور: شميسا، سيروس ، 1328 -
ناشر: فردوس
سال نشر: 1373
1395/1/26
47)

زلال ، مثل اشك چشم

پديدآور: كدخدايان ، زهرا
ناشر: بي نا]
سال نشر: 1373. ([بي جا]: بهمن )
1395/1/26
48)

روزگار سپري شده مردم سالخورده

پديدآور: دولت آبادي، محمود، 1319 -
ناشر: نشر چشمه
سال نشر: 1377-
1395/1/26
49)

دختر حاجي آقا

پديدآور: كدخدايان ، زهرا
ناشر: زهرا كدخدايان
سال نشر: 1370
1395/1/26
50)

درها و ديوار بزرگ چين : نوشته هاي كوتاه

پديدآور: شاملو، احمد، 1304 -
ناشر: مرواريد
سال نشر: 1376
1395/1/26
51)

اشراق

پديدآور: فجر، محمدابراهيم ، 1328 -
ناشر: فردوس
سال نشر: 1373
1395/1/26
52)

خاكستان : ده داستان كوتاه

پديدآور: كريم زاده ، منوچهر، 1328 -
ناشر: طرح نو
سال نشر: 1373
1395/1/26
53)

به جاي ديگري

پديدآور: خرامان ، مصطفي ، 1334 -
ناشر: قدياني
سال نشر: 1375
1395/1/26
54)

باده كهن

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر: نشر البرز
سال نشر: 1373
1395/1/26
55)

بلاهاي زميني

پديدآور: كاتب ، محمدرضا، 1345 -
ناشر: نشر رويش
سال نشر: 1371
1395/1/26
56)

اسير زمان

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر: نشر البرز
سال نشر: 1373
1395/1/26
57)

اصيل آباد

پديدآور: رهگذر، رضا، 1332 -
ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامي
سال نشر: 1369
1395/1/26
58)

كنار دريا، مرخصي و آزادي، ده داستان

پديدآور: مدرس صادقي ، جعفر،1333 -
ناشر: نشر مركز
سال نشر: 1377
1395/1/26
59)

ده مرد رشيد

پديدآور: آرين نژاد، شاپور
ناشر: دنياي كتاب
سال نشر: 1369-
1395/1/26
60)

آقاي مستر فاكس (مجموعه قصه ها)

پديدآور: كرمي ، محمد، 1300 -
ناشر:
سال نشر: 1369. ([بي جا]: رامين )
1395/1/26
61)

عرض حال

پديدآور: مدرس صادقي ، جعفر، 1333 -
ناشر: نشر مركز
سال نشر: 1376
1395/1/26
62)

بازنشستگي : دو داستان كوتاه

پديدآور: محمد علي ، محمد، 1329 -
ناشر: محمد محمد علي
سال نشر: 1366
1395/1/26
63)

نقش پنهان

پديدآور: محمد علي ، محمد، 1329 -
ناشر: نشر قطره
سال نشر: 1370
1395/1/26
64)

زن زيادي

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302- 1348
ناشر: فردوس
سال نشر: 1371
1395/1/26
65)

داستان يك شهر

پديدآور: محمود، احمد
ناشر: معين
سال نشر: 1372
1395/1/26
66)

درشتي : داستانهاي كوتاه

پديدآور: درويشيان ، علي اشرف ، 1320 -
ناشر: نشر چشمه
سال نشر: 1377
1395/1/26
67)

داستان جاويد

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر: اسماعيل فصيح
سال نشر: 1371
1395/1/26
68)

مشت بر پوست

پديدآور: مرادي كرماني ، هوشنگ ، 1323 -
ناشر: توس
سال نشر: 1375
1395/1/26
69)

شهربندان

پديدآور: مجابي ، جواد، 1319 -
ناشر: تندر
سال نشر: 1366
1395/1/26
70)

در امتداد سپيده

پديدآور: اكبرزاده ، محمود
ناشر: اطلاعات
سال نشر: 1373
1395/1/26
71)

سفر به روشنايي

پديدآور: دانش آراسته ، مجيد، 1316 -
ناشر: موسسه انتشارات نگاه
سال نشر: 1376
1395/1/26
72)

پرگار

پديدآور: بيجاري، بيژن ، 1330 -
ناشر: نشر مركز
سال نشر: 1374
1395/1/26
73)

بچه هاي قاليبافخانه (دو قصه روستائي )

پديدآور: مرادي كرماني ، هوشنگ
ناشر: كتاب سحاب
سال نشر: 1367
1395/1/26
74)

آيينه سرخ

پديدآور: احمدي، حسن
ناشر: پيام آزادي
سال نشر: 1372
1395/1/26
75)

ماه نيمروز

پديدآور: مندني پور، شهريار، 1335 -
ناشر: تهران نشر مركز
سال نشر: 1376
1395/1/26
76)

نخل (قصه بلند)

پديدآور: مرادي كرماني ، هوشنگ ، 1323 -
ناشر: كتاب سحاب
سال نشر: 1370
1395/1/26
77)

گزنه

پديدآور: شهريباف ، جعفر، 1293 -
ناشر: معين
سال نشر: 1372
1395/1/26
78)

گزيده داستان ها

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302 - 1348
ناشر: فردوس
سال نشر: 1374
1395/1/26
79)

قصه هاي مجيد: (پنج كتاب )

پديدآور: مرادي كرماني ، هوشنگ ، 1323 -
ناشر: موسسه جغرافيايي و كارتوگرافي سحاب
سال نشر: 1373
1395/1/26
80)

تكثير تاسف انگيز پدربزرگ

پديدآور: ابراهيمي ، نادر، 1314 -
ناشر: نشر مركز
سال نشر: 1375
1395/1/26
81)

درخت پير و جنگل و مرد جن زده

پديدآور: اخوان ثالث، مهدي، 1307 - 1369
ناشر: بزرگمهر
سال نشر: 1368
1395/1/26
82)

دختر رعيت

پديدآور: اعتمادزاده ، محمود، 1293 -
ناشر: نيل
سال نشر: 1342
1395/1/26
83)

همسفرها

پديدآور: افغاني ، علي محمد
ناشر: انتشارات نگاه باهمكاري انتشارات زرين
سال نشر: 1367
1395/1/26
84)

فاتح : جنگهاي سلطان محمود غزنوي...

پديدآور: آرين نژاد، شاپور
ناشر: دنياي كتاب
سال نشر: 1370
1395/1/26
85)

برج هاي قديمي (حكايت هاي ف ،ي ، فدايي نيا)

پديدآور: فدايي نيا، علي مراد
ناشر: شب
سال نشر: 1350
1395/1/26
86)

بچه هاي بيقرار

پديدآور: صادقي ، محمدرضا
ناشر: كتاب بيدار
سال نشر: 1353
1395/1/26
87)

انتري كه لوطيش مرده بود

پديدآور: چوبك ، صادق ، 1295-
ناشر: جاويدان
سال نشر: 1328
1395/1/26
88)

روز جهاني پارك شهرو زباله داني

پديدآور: دانش آراسته ، مجيد، 1316
ناشر: گلشايي
سال نشر: 1352
1395/1/26
89)

هجرت سليمان

پديدآور: دولت آبادي، محمود، 1319-
ناشر: گلشايي
سال نشر: 1352
1395/1/26
90)

نمايش : يك داستان

پديدآور: مدرس صادقي ، جعفر، 1333-
ناشر: روزگار ما
سال نشر: 1359
1395/1/26
91)

سنفوني صامت

پديدآور: مدرسي تهراني ، محمدحسين
ناشر: دانش
سال نشر: 1345
1395/1/26
92)

اسرار دخمه شاپور

پديدآور: زماني آشتياني ، محمد ابراهيم ، 1294- 1368
ناشر: دنياي كتاب
سال نشر: 1371
1395/1/26
93)

مهره مار

پديدآور: اعتمادزاده ، محمود، 1293 -
ناشر: آگاه
سال نشر: 1354
1395/1/26
94)

رقص رنج

پديدآور: ذاكر، محمدرضا
ناشر: كتابستان مشهد
سال نشر: 1368
1395/1/26
95)

شادكامان دره قره سو

پديدآور: افغاني ، عليمحمد
ناشر: نگاه
سال نشر: 1368
1395/1/26
96)

سووشون

پديدآور: دانشور، سيمين ، 1301 -
ناشر: خوارزمي
سال نشر: 1377
1395/1/26
97)

شازده احتجاب

پديدآور: گلشيري، هوشنگ ، 1322 -
ناشر: نيلوفر
سال نشر: 1380
1395/1/26
98)

مد و مه : سه داستان

پديدآور: گلستان ، ابراهيم ، 1301 -
ناشر: روزن
سال نشر: 1348
1395/1/26
99)

دل كور

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر: اميد
سال نشر: 1352
1395/1/26
100)

سنگ صبور

پديدآور: چوبك ، صادق ، 1295 -
ناشر: جاويدان
سال نشر: 1352
1395/1/26
101)

تقاطع

پديدآور: روحي ، اميرحسين
ناشر:
سال نشر:
1395/1/26
102)

تفنگ بادي

پديدآور: شاهاني ، خسرو، 1308 -
ناشر: چاپ خوشه
سال نشر: 1358
1395/1/26
103)

اندرزهاي اجتماعي

پديدآور: ايزدي، ابوطالب
ناشر:
سال نشر:
1395/1/26
104)

زن هزار تنديس

پديدآور: نباتي ، اسماعيل
ناشر:
سال نشر: 1349
1395/1/26
105)

خورشيد تيسفون

پديدآور: زماني آشتياني ، محمدابراهيم ، 1294-1368
ناشر: دنياي كتاب
سال نشر: 1371
1395/1/26
106)

برفابه هاي بهاري

پديدآور: لاري كرمانشاهي
ناشر: شباهنگ
سال نشر: 1370
1395/1/26
107)

نغمه در زنجير

پديدآور: فجر، محمدابراهيم ، 1328 -
ناشر: اميركبير
سال نشر: 1367
1395/1/26
108)

كارنامه سپنج : (مجموعه داستان )

پديدآور: دولت آبادي، محمود
ناشر: تهران بزرگمهر
سال نشر: 1368
1395/1/26
109)

ديدار در هند

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر:
سال نشر:
1395/1/26
110)

شهباز و جغدان

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر: صفي عليشاه
سال نشر: 1371
1395/1/26
111)

شريفجان ، شريفجان

پديدآور: مدرسي ، تقي
ناشر: نيل
سال نشر: 1364
1395/1/26
112)

چرا يكي شاهزاده مي شود؟

پديدآور: خليلي ، اكبر، 1325 -
ناشر: گلفام
سال نشر: 1368
1395/1/26
113)

راه دراز استانبول

پديدآور: زماني نيا، مصطفي
ناشر: فردوس
سال نشر: 1364
1395/1/26
114)

ناگهان سيلاب

پديدآور: سحابي ، مهدي، 1323 -
ناشر: الفبا
سال نشر: 1368
1395/1/26
115)

بافته هاي رنج

پديدآور: افغاني ، علي محمد، 1304 -
ناشر: نگاه
سال نشر:
1395/1/26
116)

رابعه : رمان تاريخي

پديدآور: مستعان ، حسينقلي ، 1283 - 1362
ناشر: نشر نقره
سال نشر: 1369
1395/1/26
117)

دره جذاميان

پديدآور: فجر، محمد ابراهيم ، 1328 -
ناشر: فردوس ، خامه
سال نشر: 1366
1395/1/26
118)

بامداد خمار

پديدآور: حاج سيدجوادي، فتانه
ناشر: نشر البرز
سال نشر: 1375
1395/1/26
119)

آئينه

پديدآور: حجازي، محمد، 1279 - 1352
ناشر: ابن سينا
سال نشر: 1348
1395/1/26
120)

شراب خام

پديدآور: فصيح ، اسماعيل ، 1313 -
ناشر: نشر البرز
سال نشر: 1370
1395/1/26
121)

چراغاني در باد

پديدآور: آقائي ، احمد
ناشر: به نگار
سال نشر: 1368
1395/1/26
122)

دلاور زند: زندگي پرماجراي لطفعليخان آخرين بازمانده سلسله زنديه

پديدآور: نظمي ، نصرت
ناشر: تهران
سال نشر: 1370
1395/1/26
123)

شاهين سپيد

پديدآور: احرار، احمد
ناشر: شباويز
سال نشر: 1372
1395/1/26
124)

چشم براه بانو

پديدآور: صالحي ، علي
ناشر: دارينوش
سال نشر: 1373
1395/1/26
125)

ازخواستگاري تاازدواج : ماجراهاي آقامصطفي

پديدآور: خجسته ، محمدرضا
ناشر: نشر چكاوك
سال نشر: 1373
1395/1/26
126)

مدار صفر درجه

پديدآور: محمود، احمد
ناشر: ققنوس
سال نشر: 1374
1395/1/26
127)

يك پنجره براي من كافي است (مجموعه قصه )

پديدآور: ترابي ، حبيب
ناشر: هيرمند
سال نشر: 1372
1395/1/26
128)

شيطان سبز

پديدآور: احرار، احمد
ناشر: شباويز
سال نشر: 1370
1395/1/26
129)

افسانه زندگي

پديدآور: قرباني ، ابوالفضل
ناشر: ابوالفضل قرباني
سال نشر: 1372
1395/1/26
130)

ارثيه شوم

پديدآور: سلطاني ، سعيد
ناشر: نشر دانش آموز
سال نشر: [بي تا]
1395/1/26
131)

سقوط

پديدآور: محققي ، احمد
ناشر: نشر دانش آموز
سال نشر: 1373
1395/1/26
132)

سمفوني مردگان

پديدآور: معروفي ، عباس
ناشر: نشر گردون
سال نشر: 1372
1395/1/26
133)

( مجموعه داستان ) داستانهاي بي ملاك

پديدآور: آل احمد، جلال 1302 - 1348 ه . ش
ناشر: فردوس
سال نشر: 1374
1395/1/26
134)

درماندگان عشق

پديدآور: كريم پور، حسن
ناشر: فردابه
سال نشر: 1371
1395/1/26
135)

بازگشت به خوشبختي

پديدآور: رحيمي ، فهيمه
ناشر: چكاوك
سال نشر: 1374-
1395/1/26
136)

آرزو

پديدآور: مدرسي ، ابراهيم ، 1297 -
ناشر: دنياي كتاب
سال نشر: 1372
1395/1/26
137)

پاييز را فراموش كن

پديدآور: رحيمي ، فهيمه
ناشر: چكاوك
سال نشر: 1374-
1395/1/26
138)

آتش ، بدون دود

پديدآور: ابراهيمي ، نادر
ناشر: روزبهان
سال نشر: 1371
1395/1/26
139)

دوست ناديده

پديدآور: تاجبخش ، غزل
ناشر: نشر سمور
سال نشر: 1370
1395/1/26
140)

از رنجي كه مي بريم

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302 - 1348
ناشر: تهران فردوس ، مجيد
سال نشر: 1372
1395/1/26
141)

ديد و بازديد

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302 - 1348
ناشر: فردوس
سال نشر: 1372
1395/1/26
142)

نفرين زمين

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302 - 1348
ناشر: فردوس
سال نشر: 1372
1395/1/26
143)

مدير مدرسه

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302 - 1348
ناشر: فردوس
سال نشر: 1372
1395/1/26
144)

نون و القلم

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302 - 1348
ناشر: فردوس
سال نشر: 1372
1395/1/26
145)

سرگذشت كندوها

پديدآور: آل احمد، جلال ، 1302 - 1348
ناشر: تهران فردوس
سال نشر: 1371
1395/1/26
146)

سالهاي ابري

پديدآور: درويشيان ، علي اشرف ، 1320 -
ناشر: اسپرك
سال نشر: 1370
1395/1/26
147)

شوهر آهو خانم

پديدآور: افغاني ، علي محمد، 1304 -
ناشر: نگاه
سال نشر: 1372
1395/1/26
148)

فيلسوفها

پديدآور: فجر، محمدابراهيم ، 1328 -
ناشر: نگاه
سال نشر: 1366
1395/1/26
149)

رعد وبرق بي باران

پديدآور: محمد علي ، محمد
ناشر: بزرگمهر
سال نشر: 1370
1395/1/26
150)

دختر قهرمان : سرگذشت شاه اسماعيل صفوي

پديدآور: سردادور، حمزه
ناشر: صفار
سال نشر: 1371
1395/1/26
151)

بانو و جواني خويش

پديدآور: طباطبائي ، ناهيد
ناشر: ناهيد طباطبائي
سال نشر: 1371
1395/1/26
152)

چرخ سنگي

پديدآور: نرسي ، جمشيد
ناشر: شباويز
سال نشر: 1367
1395/1/26
153)

سنگدل

پديدآور: محققي ، احمد
ناشر: نشر مسعي
سال نشر: 1371
1395/1/26
154)

شيدا

پديدآور: محققي ، احمد
ناشر: نشر دانش آموز
سال نشر:
1395/1/26
155)

در پس آينه

پديدآور: فرخزاد، پوران
ناشر: جام
سال نشر: 1369
1395/1/26
156)

طاوس

پديدآور: شايان ، منوچهر
ناشر: دنياي كتاب
سال نشر: 1371
1395/1/26
157)

كليدر

پديدآور: دولت آبادي، محمود
ناشر: تهران فرهنگ معاصر
سال نشر: 1368-
1395/1/26
158)

دلداده ها

پديدآور: يونسي ، ابراهيم
ناشر: البرز
سال نشر: 1372
1395/1/26
159)

درد عشق زليخا(پژوهشي در قصه يوسف )

پديدآور: ستاري، جلال
ناشر: توس
سال نشر: 1373
1395/1/26
160)

فرار فروهر

پديدآور: فصيح ، اسماعيل
ناشر: نشر البرز
سال نشر: 1372
1395/1/26
161)

گورستان غريبان

پديدآور: يونسي ، ابراهيم
ناشر: نگاه
سال نشر: 1372
1395/1/26
162)

جزيره سرگرداني

پديدآور:
ناشر: خوارزمي
سال نشر: 1372
1395/1/26
فهرست