کارگا­ه­های آموزشی کمیته علم سنجی دانشگاه رازی برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسان پژوهشی 

رديف  

عنوان کارگاه­  

 اولویت  به ترتیب  

 مدرس  

 

1  

کارگاه مقاله نويسي در حوزه علوم انسانی 

1. تحصیلات تکمیلی

دکتر محسن گل محمدیان

فایل دریافت کارگاه

 

 2. کارشناسان پژوهشی

 

2 

    

3 

    

4 

    
 

5 

   

فایلهای پیوست
فهرست