کتابداران

نام و نام خانوادگی

 

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل

فرحناز هجرانی پور

مسئول امور اداری

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

 

مینو قبادی

کارشناس مواد امانی

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

m.ghobadi@razi.ac.ir

ایرج بختیاریان

کارشناس  مواد امانی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

i.bakhtiarian@razi.ac.ir 

 

مریم مجیر لیلانی

کارشناس سازماندهی مواد چاپی

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

m.mojirlilani@razi.ac.ir

معصومه مرادی

کارشناس مواد غیر امانی

کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی

ma.moradi@razi.ac.ir

فرشته غلامی رضا

کارشناس فناوری اطلاعات

کارشناسی کامپیوتر

 

GHOLAMIREZA@razi.ac.ir

طاهره کرمی

کارشناس کتابخانه دیجیتال

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

t.karami@razi.ac.ir

افسانه نادری

کارشناس  کتابخانه دیجیتال

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

a.naderi@razi.ac.ir

نازیلا ابراهیمی

کارشناس مواد امانی

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

ebrahimi_nazila@razi.ac.ir

تمام حقوق این اثر برای شرکت مهندسی ارتباطات پیام مشرق و نرم افزار کتابخانه 2.0 ثنا محفوظ می باشد.